සිද්ධි
සියලු සිද්ධි
ටවර් හෝල් පුවත්
news-img
ටවර් හදිසි අනතුරු හා වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය-20222/23

ටවර් හදිසි අනතුරු හා වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය සදහා -2022-04-29 දිනට පෙර ඔබගේ අයදුම්පත යොමු කරන්න.

news-img
ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ තනතුරු ඇබෑර්තු

ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ තනතුරු ඇබෑර්තු

news-img
ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම

ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම

news-img
කලාකරු සුභසාධනය

කලාකරු මාසික දීමනාව 2019 අප්‍රේල් මස සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රු 3000 සිට රු7000 ක් දක්වා වැඩිකර ඇත කලාකරුවන් සදහා වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කරයි මේ සදහා රු මි 10 ක් වෙන්කර ඇත කලාකරුවන් සදහා සහනදායී පදනම මත රංග ශාලා වෙන්කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

සියලු පුවත්
පාඨමාලා
සියලු පාඨමාලා