සිද්ධි
news-img
විවිධ ප්‍රසංගය
2020 Apr 05

විවිධ ප්‍රසංගය සංවිධායක කේ.පී.එස්.එස්. පෙරේරා මිය විමසීම් 0716413927

ටවර් රඟහල
news-img
"සුදුවලහා හිරෙන් පනී" වේදිකා නාට්‍ය
2020 Apr 04

"සුදුවලහා හිරෙන් පනී" වේදිකා නාට්‍ය සංවිධායක කේ.එල් දයාසිරි මහතා විමසීම් 0112781985 දර්ශන වාර 3.30 සහ 6.30

ටවර් රඟහල
news-img
"සරලයි අපියි" වේදිකා නාට්‍ය
2020 Apr 02

"සරලයි අපියි" වේදිකා නාට්‍ය සංවිධායක පී.අරුණ ප්‍රියන්ත මහතා විමසීම් 0768136597 දර්ශන වාර 3.30 හා 6.30

ටවර් රඟහල
news-img
ප්‍රතිභා සම්මාන උත්සවය
2020 Apr 01

ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය ප්‍රතිභා සම්මාන උත්සවය විමසීම් 071-4868870

ටවර් රඟහල
news-img
සය කෙටි නාට්‍ය / බෝම්බ ගැහැවට කමක් නෑ සිංදු කියමු කෙටි නාට්‍ය / ෆීමේල් කෙටි නාට්‍ය
2020 Mar 03

රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල 2020. සය කෙටි නාට්‍ය / බෝම්බ ගැහැවට කමක් නෑ සිංදු කියමු කෙටි නාට්‍ය / ෆීමේල් කෙටි නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කරයි. ප්‍රවේශ පත්‍ර - නාට්‍ය 03 ම සදහා රු:200.00

Elphinstone Theatre
සියලු සිද්ධි
ටවර් හෝල් පුවත්
news-img
2019 සාහිත්‍ය කලාමහෝත්සවය

2019 සාහිත්‍යකලා මහෝත්සවය කොළඔ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රෙය්දී 2019.10.15 සිට පැවැත්වේ.

news-img
කලාකරු සුභසාධනය

කලාකරු මාසික දීමනාව 2019 අප්‍රේල් මස සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රු 3000 සිට රු7000 ක් දක්වා වැඩිකර ඇත කලාකරුවන් සදහා වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කරයි මේ සදහා රු මි 10 ක් වෙන්කර ඇත කලාකරුවන් සදහා සහනදායී පදනම මත රංග ශාලා වෙන්කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

සියලු පුවත්
පාඨමාලා
සියලු පාඨමාලා
අග්‍රමාත්‍ය
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ

සභාපති,ටවර් හෝල් රඟහල පදනම 

වැඩිදුර කියවන්න
ලේඛම්
එම්.කේ.බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර

බුද්ධශාසන.සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

වැඩිදුර කියවන්න
අධ්‍යක්ෂක
නීතිඥ්ය ඩග්ලස් සිරිවර්ධන

ටවර් හෝල් රඟහල පදනම

වැඩිදුර කියවන්න