සිද්ධි
සියලු සිද්ධි
ටවර් හෝල් පුවත්
news-img
2019 සාහිත්‍ය කලාමහෝත්සවය

2019 සාහිත්‍යකලා මහෝත්සවය කොළඔ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රෙය්දී 2019.10.15 සිට පැවැත්වේ.

news-img
කලාකරු සුභසාධනය

කලාකරු මාසික දීමනාව 2019 අප්‍රේල් මස සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රු 3000 සිට රු7000 ක් දක්වා වැඩිකර ඇත කලාකරුවන් සදහා වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කරයි මේ සදහා රු මි 10 ක් වෙන්කර ඇත කලාකරුවන් සදහා සහනදායී පදනම මත රංග ශාලා වෙන්කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

සියලු පුවත්
පාඨමාලා
සියලු පාඨමාලා