සිද්ධි
සියලු සිද්ධි
ටවර් හෝල් පුවත්
news-img
අපේක්ෂාවේ වේදිකා මංගල්‍ය ටවර් නාට්‍ය උළෙල 2024

2024 පෙබරවාරි මස 10 දින සිට 2024 පෙබරවාරි මස 21 දින දක්වා ප.ව.3.30 හා 6.30 ට මරදාන ටවර් හා එල්ෆින්ස්ටන් රංගශාවන්හිදී පැවැත්වේ.(මීට අමතරව එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේ පෙ.ව.10.00 සිට 11.30 දක්වා 2023 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහී නාට්‍ය 20,21, දිනයන්හි ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.)

news-img
දැන්වීමයි-පවිත්‍රතා සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා මිළ ගණන් කැදවීම

පවිත්‍රතා සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා මිළ ගණන් කැදවීම

news-img
ටවර් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංගකලාව පිළිබඳ දෙවර්ෂ පූර්ණකාලීන උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ අධ්‍යයන වර්ෂ 2024/25 සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ.

ටවර් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංගකලාව පිළිබඳ දෙවර්ෂ පූර්ණකාලීන උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ අධ්‍යයන වර්ෂ 2024/25 සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ.(බදවා ගැනීමේ නිවේදනය සහ අයදුම්පත්‍රය බාගත වෙත පිවිස ලබාගන්න )

news-img
ජාත්‍යන්තර රංගකලා ආයතනයේ (ITI) නිත්‍ය නියෝජිත ටවර් හෝල් රඟහල පදනම මගින් පවත්වනු ලබන රංගනය පිළිබඳ (NVQ 4) සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ

වේදිකාව, රූපවාහිනිය හා සිනමාව තුල ප්‍රතිභාපූර්ණ රංගන කුසලතාවයන් ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් රංගන ශිල්පියෙක් ශිල්පිනියක් බිහිකිරිම මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ-(PDF අයදුම්පත බාගත(download) තුලින් බාගත කරගත හැක )

සියලු පුවත්
පාඨමාලා
සියලු පාඨමාලා